Genetableringen af Olgerdiget forventes klar til genforeningen i 2020

Tinglev Forums stigruppe er kommet et skridt videre i genskabelsen af en lille del af Olgerdiget i en størrelse, som det så ud for ca. 2000 år siden. Kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune har netop givet deres accept på etableringen, og de køber arealet, hvor et 12 meter dige skal bygges.

Ny turistattraktion

Det er en tusindedel af det oprindelige dige på ca. 12 km. Diget placeres præcis, hvor det lå i jernalderen for enden af Olmersvej – den gamle Bjerndrupvej. Begge sider af vejdæmningen er fredet, medens det ikke er tilfældet for den gamle vej. Kommunen har samtidig godkendt, at de vedligeholder anlægget, når det er færdigbygget og vil aktivt for- midle stedet over for turister.

Samarbejde med Museum Sønderjylland

»I vejen er der en del forsyningsledninger, som vi skal kende den nøjagtige placering af, og nogle skal eventuel omlægges. Vi har fået bevilget 50.000 kr. fra solcellepuljen til dette ingeniørarbejde«, fortæller Niels Daubjerg fra Stigruppen. Arbejdet med genetableringen sker i et samarbejde med Museum Sønderjylland i Haderslev, som samtidig vil lave en udgravning for måske at finde yderligere fund om diget. »Vi skal i gang med at søge fonde om tilskud til etableringen. Vi kalkulerer med en pris på ca. 450.000 kr. incl. de 50.000 kr. som solcellepuljen har bevilget« siger Niels Daubjerg.

Grænse mellem Nord- og Sydslesvig

Olgerdiget var det første forsøg på at skabe en grænse mellem Nord- og Sydslesvig. Det er formentlig Danmarks største fortidsminde fra ældre jern- alder (500 f. Kr.-200 e. Kr.) Diget er anlagt i år 31 e. Kr. af anglerne, som var bosiddende i Syslesvig og med anlæggelsen blev den tidligere rigsdannelse i Sydskandinavien indledt – en proces som har pågået lige siden.

Indvielse i 2020

I forbindelse med 100 års fejringen af den seneste grænsedragning, kunne det være interessant at inddrage Olgerdigets historie, som det første forsøg på en rigsgrænse i vores område. Derfor skal vi gerne have rekonstruktionen færdiggjort og indviet i 2020.