Skal 1905-bygningen rives ned?

Midt i Tinglev, ved lyskrydset, ligger »1905-bygningen«. Skolen, der blev bygget i 1905, har i nogen tid stået tom og bliver ikke længere brugt.

Derfor har Aabenraa Kommune sendt den i høring, så byens borgere og andre interessenter har mulighed for at komme med forslag til bygningens fremtid.

Bygningens historie

I 1888 var elevtallet på skolen i byen steget til 97 og skoleinspektøren, den daværende præst i Tinglev, pastor Peter Møller Johann- sen, foreslog landråden at udvide skolen fra 2 klasser til 3 klasser i en selvstændig skolebygning.

I 1889 var elevantallet i skolen 109 og 10 år senere i 1899 var elevantallet steget til 124.

Efter flere forhandlinger mellem skoleinspektøren og landråden forelå der en plan for bygning af en ny skole allerede d. 12. september 1900.

I stedet for at vælge at placere skolen syd for den daværende skole, valgte man at bygge den nye skole på den anden side af markvejen mod vest, den nuværende Kirkevej, hvor Kirke- vej 2 ligger.

Imidlertid kom der også forslag om at placere den nye skole i den østlige del af landsbyen.

Der var fordele og ulemper ved begge placeringer.

Placeringen i den vestlige del af landsbyen lå meget tæt på kirken, hvor degnen ville være beskæftiget en stor del af sin tid, samt var der kortere vej for de elever der kom fra det vestlige område, som i forvejen havde lang vej til skole. En ulempe var at ejeren af jorden forlangte 1 Mark pr. m2 jord, og han forbeholdt sig at beholde den højere beliggende jord op mod Hovedgaden.

Fordelen ved den østlige placering var at jorden lå ca. 1m over vejen der gik forbi og ikke mindst var prisen kun 0,60 mark pr. m2. En ulempe var at skolebygningen ville komme til at stå meget frit og være stærkt udsat for blæst fra alle sider.

Ved en forhandling i skolen d. 20. september 1902 blev hele byggesagen endevendt og et flertal stemte for en placering lige øst for den daværende Tinglev Kirkeby.

Den 24. januar 1903 erklærede regeringen sig enig med ovennævnte beslutning, og nybygningen blev placeret i den østlige del af  Kirkebyen.

Den 18. juli 1904 forelå der 7 tilbud på bygningen, det største var på 40.362,00 Mark og det laveste på 35.741,06 Mark.

Murermester Wiese fra Tønder fik bygningen på det laveste bud, og bygningen skulle være under tag allerede den 1. november 1904.

Skolen lå midt i det hele

Da skolen blev indviet den 10. oktober 1905 var denne bygning det sidste hus mod øst i det, man kaldte Tinglev Kirkeby. Den næste større samling huse var omkring Stationen og Gammel Aabenraavej.

I 1864 var jernbanen fra Flensborg til Vamdrup blevet anlagt, med en station cirka 1 km øst for Tinglev Kirkeby. I 1867 indviedes en sidebane mod vest til Tønder og i 1901 indviedes en sidebane mod øst til Sønderborg. Dette medførte at der flyttede et stort antal jernbanefunktionærer til byen, som igen medførte en efter den tids målestok stor byggeaktivitet i området omkring stationen. Området lå mellem Hovedgaden og Grønnevej fra skolen og mod øst til Stationsvej.

Dette område kaldtes i slutningen af 1800 tallet for Tinglevmark.

Udviklingen i Tinglev efter 1905

Efter at skolen blev bygget, blev der i årene fra 1905 og de næste år bygget en del huse på begge sider af Hovedgaden mellem skolen og Kastanievej/Realskolevej.

På den sydlige side af Grønnevej blev der i 1906 plantet en bøgeskov, den nuværende Plantage og en del huse blev på samme side op mod Plantagen bygget fra 1906 til 1914.

Jernbanegade er blevet bebygget fra omkring 1905 til ca. 1920.

Kastanievej er blevet bebygget forholdsvis sent, det ældste hus er bygget i 1925 og er Kastanievej 3, villa »Dan«. Ellers er flertallet af husene i gaden bygget fra omkring 1930 og til 1945.

Indbyggertal i Tinglev

1905 = 670

1907 = 790

1910 = 864

1919 = 816

Ude af drift

I dag bruges 1905-bygningen, der ligger sammen med tilbygningen fra 50’erne, ikke længere. Tinglev Skole ønsker ikke længere at gøre brug af den. På et tidspunkt blev den brugt til undervisning af asylansøgere, men det gør den heller ikke længere.

Gode ideer søges

Derfor beder Aabenraa Kommune nu byens borgere om gode ideer til bygningens fremtidige brug.

I høringsfasen håber man at der kommer mange og måske helt nye ideer ind og alt er i spil og intet er udelukket.

Skal bygningen rives ned eller renoveres?

Alt det afgøres af et evt. projekt og selvfølgelig i sidste ende af økonomien.